Bibliotheek


De bibliotheek van de BVP beschikt over een groot aantal natuurwetenschappelijke werken die door onze leden kostenloos kunnen worden geraadpleegd en ontleend. Ons aanbod bestaat zowel uit wetenschappelijke als vulgariserende werken, in hoofdzaak over paleontologie, geologie en aanverwante onderwerpen.
Sinds 2009 staat deze database ( > 22 000 titels ) elektronisch " on line "


Bibliotheek

Deze kan worden geraadpleegd via zoekwoorden in een gebruiksvriendelijke interface zie verder in de handleiding.

Handleiding


Na je selectie kan je de nodige werken elektronisch ( copy paste ) via de website aanvragen.
De bibliothecaris zal je selectie dan klaar hebben bij de eerstvolgende bijeenkomst of volgens afspraak met de ontlener.


Ps. Je PC moet wel over MS Access 97 (of hoger) beschikken.


De bedoeling is deze database elk jaar bij te werken ( eind kalenderjaar )
Via onze nieuwsbrief informeren we wanneer een nieuwe versie ter beschikking is.

Hoe ontlenen?

Selecteer via een kopie het te ontlenen werk en “paste” dit in het daarvoor voorziene venster:
“Ik zou graag ontlenen” vergeet niet te verzenden !!

Veel succes.

Naam *:
Voornaam:
E-mail *:
Telefoon:

Velden met *, verplicht in te vullen !!

Ik zou graag ontlenen:
Reglement van de bibliotheek:

Algemeen.
Dit reglement geeft de regels weer voor het gebruik van de bibliotheekdiensten van de BVP. Iedere gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich te nemen.

Toegang
De werken kunnen enkel ontleend worden door onze leden.
Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken, mits bijzondere toelating van de voorzitter en de bibliothecaris. Werken zullen dan ook slechts worden ontleend op vertoon van een geldige lidkaart. Alle werken worden bewaard in een gesloten ruimte, die enkel toegankelijk is voor de bibliothecaris of zijn vervanger.

Gebruik van de ontleende werken.
De ontleende werken dienen te worden afgehaald op de maandelijkse vergaderingen in Antwerpen.
De ontlener dient de ontleende werken met zorg te behandelen. Bij verlies of beschadiging zal hij de schade moeten vergoeden, met inbegrip van de eventuele verwerkingskosten. Het verschuldigde bedrag wordt door de bibliothecaris in samenspraak met de voorzitter bepaald en wordt onmiddellijk geďnd. Bij beschadiging of verlies van een werk of van een deel daarvan moet het volledige werk én het eventuele opbergmateriaal worden vergoed.
Het beschadigde of onvolledige materiaal blijft eigendom van de BVP, ook na het betalen van een schadevergoeding.
De boeken of tijdschriften blijven tot de eerstvolgende vergadering ter beschikking van de ontlener en worden na het verstrijken van de ontleenperiode spontaan aan de bibliothecaris terugbezorgd.
In overleg met de bibliothecaris kan de ontleningsperiode één maal verlengd worden. Indien de werken niet teruggebracht worden na het verstrijken van de ontleenperiode, dient de ontlener een boete te betalen. Het bedrag daarvoor wordt bepaald door de voorzitter en de bibliothecaris.
Tevens wordt de ontlener schriftelijke aangemaand tot teruggave. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt een tweede aanmaning ( aangetekend ) verstuurd.
De onkosten, die door de nalatige ontlener veroorzaakt worden, zullen op hem verhaald worden. Indien ook dan nog geen gevolg wordt gegeven aan de vraag tot teruggave, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen, om de werken terug in het bezit van de BVP te krijgen. Alle gemaakte kosten zullen op de nalatige ontlener worden verhaald.


© Copyright 2017 | Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved